തുടയിൽ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയത് പവിഴച്ചെപ്പിലും ചെന്നെത്തി പിടിച്ചു കാണിച്ചു ...

Comments