ഇപ്പോളുള്ള ഹോട്ട് സീനുകളെ അപേക്ഷിച്ചു പഴയകാലത്തേ സീനുകളാണ് കൂടുതൽ കൊതിപ്...

Comments