എങ്ങനെയൊക്കെ മറച്ചുപിടിച്ചാലും കാവ്യയുടെ വലിപ്പം കൂടിയ സാധനം പുറത്തുചാടി...

Comments