വട കാണിക്കുവാണേ ഇങ്ങനെ സുഖിപ്പിച്ചു കാണിക്കണം.കുഴിഞ്ഞ വട കാണിച്ചു എന്തൊര...

Comments