തള്ളിനിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വലുപ്പം അറിയാൻ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിതാ.. എന്...

Comments