രണ്ടും കിടുക്കൻ മൊതലുകളാണ്.ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊതിപ്പിച്ചാൽ ആരുടേയും ...

Comments