ഇറുകിയ ഡ്രെസ്സിൽ തള്ളിപ്പിടിച്ചു നിന്നാൽ കൺട്രോൾ പോകാതിരിക്കുമോ എന്താ വല...

Comments