കുനിഞ്ഞു കിടന്നു കാണിച്ചു സുഖിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ എന്തൊരു കൊതിപ്പിക...

Comments