വടക്കുഴിയും ചാടി നിൽക്കുന്ന സാധനവും തെളിഞ്ഞു കാണാം എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാ...

Comments