ചുവന്നു തുടുത്ത വയറും കുഴിഞ്ഞ വടയും കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ്. എന...

Comments