ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളിപ്പിടിച്ചു നിന്നാൽ ആരുടേയും കൺട്രോൾ പോകും എന്താ മൊതല്/...

Comments