രണ്ട് മൊതലുകൾ കിടന്നു പിടിക്കുന്ന പിടുത്തം നോക്കിക്കേ എവിടെയൊക്കെയാ പിടി...

Comments