കിടു മൊതലാണ് എല്ലാം കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നില്...

Comments