കുനിഞ്ഞുനിന്നു ഞെട്ടുവരെ കാണിച്ചു സുഖിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ എന്താ സാധ...

Comments