കുഴിഞ്ഞ വടയും തള്ളിയ സാധനവും കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ്.കൺട്രോൾ പോ...

Comments