കിടു മൊതലാണ് എല്ലാം കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ്.. എന്താ തള്ളല്.. Ac...

Comments