തള്ളിപ്പിടിച്ചു കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാ.. കൺട്രോൾ പോകും .. എന്താ ...

Comments