വടക്കുഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. എന്തൊരു കുഴിയാണ് നോക്കിയാൽ അതിൽ ഇറങ്ങി...

Comments