ഷീലുഅമ്മായി കിടു മൊതലാണ് എന്തൊരു സുഖിപ്പിക്കലാണ്.....കണ്ടാലും./

Comments