എന്തൊരു കുലുക്കമാണ് വലിപ്പം കൂടിയ സാധനം ഇങ്ങനെ കുലുക്കിയാൽ ആരുടേയും കൺട്...

Comments