നമ്മുടെ നായിക എന്തായാലും കലക്കി. ഇങ്ങനെ പുറത്തുകാണുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്...

Comments