മീനാക്ഷി വടയും തള്ളിപ്പിടിച്ച സാധനവും കാണിച്ചു വെള്ളത്തിൽ എന്തൊരു കളിയാണ...

Comments