ഭാവന എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ് തള്ളിപ്പിടിച്ചു കാണിച്ചു കൺട്രോൾ കളയും.Bhav...

Comments