നമിതയും നയൻതാരയും എന്തൊരു സുഖിപ്പിക്കലാണ് നോക്കി നിന്നുപോകും അതുപോലുണ്ട്...

Comments