വെറൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന് കരുതിയില്ല വേറെ ലെവലാ...

Comments