എന്തൊരു കിടപ്പാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ ആരും നോക്കി നിന്ന് പോകും

Comments