എന്തൊരു വലിപ്പം ഇതൊക്കെ എവിടാണോ ഒളിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാ മൊതലാണെന്ന് നോക്ക...

Comments