ഇവന്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേ പിടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുവാണേ ഇങ്ങനെ വേണം എ...

Comments