ഇതു കണ്ടിട്ട് ആർക്കേലും എന്തിനോടെലും സാമ്മ്യം തോന്നിയെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാൻ...

Comments