രാത്രിയിൽ ഇതുപോലെ തള്ളിപ്പിടിച്ചു അടുത്തുനിന്നാൽ ആർക്കാണേലും തൊടാൻ തോന്ന...

Comments