സാരിക്കിടയിലൂടെ വടയും വയറും കാണുന്നതുതന്നെ ഒരു ഹരമാണ് എന്താ കൊതിപ്പിക്കൽ...

Comments