ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നിട്ടതാണോ അതോ വലിപ്പം കാരണം ചാടിക്കിടക്കുന്നതാ...

Comments